Logo Uniwersytetu Opolskiego

OBWIESZCZENIE nr 5/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie objaśnienia zasad postępowania z korespondencją
przychodzącą do Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz § 118 ust. 1 pkt 1 lit. b) Statutu Uniwersytetu Opolskiego (tj. Uchwała nr 2/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 17 września 2020 r.), Rektor Uniwersytetu
Opolskiego obwieszcza:

§ 1

W związku z obowiązującą w Uniwersytecie Opolskim – Instrukcją Kancelaryjną Uniwersytetu Opolskiego, zwaną w dalszej części niniejszego obwieszczenia Instrukcją – stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej w Uniwersytecie Opolskim:

1) wszelkie czynności związane z wykonywaniem czynności kancelaryjnych, dokumentowaniem przebiegu spraw, gromadzeniem i tworzeniem dokumentacji w postaci elektronicznej wykonywane są z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);

2) zasady przyjmowania, otwierania i sprawdzania przesyłek – określone w pkt 3 Instrukcji – uprawniają Kancelarię Główną do otwierania wszystkich przesyłek przychodzących do Uniwersytetu Opolskiego, za wyjątkiem tych, o których mowa w pkt 3.13 ppkt 3.13.1-4 Instrukcji (przesyłek niejawnych, ofert składanych na podstawie przepisów dotyczących zamówień publicznych, ofert kandydatów złożonych podczas naboru na stanowiska pracy na UO, przesyłek, które mogą zawierać dane wrażliwe z uwagi na ich nadawcę lub jego działalność);

3) zasady, o których mowa w pkt 2 dotyczą również wszelkiej korespondencji przychodzącej do Uniwersytetu Opolskiego, której adresatami są nauczyciele akademicy, osoby niebędące nauczycielami akademickimi, w tym osoby sprawujące określone funkcje w Uniwersytecie Opolskim.

§ 2

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR
UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

prof. dr hab. Marek Masnyk